105821-95-2

2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one,2-[3-(dimethylamino)propyl]-4-methyl-2-[4-[4-[methyl[3-(2,3,4-trimethoxyphenyl)propyl]amino]butoxy]phenyl]-, dihydrochloride