60295-43-4

Hydrazinecarboxylic acid, 2-benzoyl-2-phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester