898563-18-3

Quinoline,2-[[4-[4-(3-methyl-5-isoxazolyl)-1H-pyrazol-3-yl]phenoxy]methyl]-