321680-09-5

L-Phenylalaninamide,N-[[5-(dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-D-phenylalanyl-N-[(1S)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-1-(chloroacetyl)butyl]-