74677-58-0

Benzenamine,4-[2-[5-[4-(diethylamino)phenyl]-4,5-dihydro-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrazol-3-yl]ethenyl]-N,N-diethyl-